БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ раствор 1 %

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

Форма выпуска и дозировка

Раствор, 1 %

Раствор, 1 %

Упаковка

Флакон-крапельниця 20 мл №1x1

Флакон-крапельниця 20 мл №1x1

Аналоги

Классификация

Форма товара

Розчин спиртовий для зовнішнього застосування

Условия отпуска

без рецепта

Регистрационное удостоверение

UA/3274/01/01

Дата последнего обновления: 09.12.2020

Общая информация

 • Дети: Застосовують.
 • Заявитель: Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна
 • Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами: Невпливає.
 • Приказ МЗ: №431 від 25.05.2010
 • Передозировка: Неспостерігалося.
 • Побочные реакции: Алергічні реакції (включаючи свербіж, кропив’янку).Припопаданнірозчинунаслизовуоболонку окавиникаєпечіння,сльозотеча,можутьз’явитисяопіки.
 • Индикация: Гнійно-запальні процеси шкіри (піодермія, фурункульоз, карбункульоз, блефарит) легкої форми, а також обробка операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм.
 • Противопоказания: Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.
 • Регистрационное удостоверение: UA/3274/01/01
 • Срок действия регистрационного удостоверения: 30.12.2075
 • Синонимичное наименование: Viride nitens*
 • Состав: 100 мл розчину містить брильянтового зеленого – 1 г
 • Сроки хранения: 2р.
 • Торговое наименование: БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ
 • Условия отпуска: без рецепта
 • Условия хранения: В оригінальній упаковці притемпературіневище 25 °С.
 • Фармакологическая группа: Антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Упаковка

Флакон-крапельниця 20 мл №1x1

Инструкция

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

 

БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ

 

 

Склад:

діюча речовина:брильянтовийзелений;

100 мл розчину містить брильянтового зеленого –1 г;

допоміжна речовина:етанол 60 %.

 

Лікарська форма.Розчиндлязовнішньогозастосування,спиртовий1 %.

Основніфізико-хімічнівластивості:рідинаінтенсивнозеленогокольоруіззапахом спирту.

 

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезінфікуючі засоби.Код АТХD08AX.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Антисептичнийзасібдлязовнішньоготамісцевогозастосування. Чинитьантимікробнудію.

Препаратактивнийвідносногрампозитивнихбактерій.

Фармакокінетика.

Препаратмісцевоїдії.Данихпровсмоктуванняукров тавключенняуметаболічніпроцесиорганізмунемає.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гнійно-запальні процеси шкіри (піодермія, фурункульоз, карбункульоз, блефарит) легкої форми, а також обробка операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.

 

Особливі заходибезпеки.

Недопускатипотраплянняпрепарату вочі.

Неслідпорушуватиправилазастосуваннялікарськогозасобу –цеможезашкодитиздоров’ю.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Приодночасномузастосуванніз препаратами длязовнішньогозастосування,якімістятьорганічнісполуки,можеденатуруватибілки,утворюватиновісполуки.

Несуміснийздезінфікуючимипрепаратами,якімістятьактивниййод, хлор,луги(в томучислірозчинаміаку).

Приодночасномузастосуваннібудь-якихіншихлікарськихзасобівдля місцевогозастосуванняслідповідомитилікаря.

Особливостізастосування.

Несліддопускатипотрапляннярозчинунаслизовіоболонки,оскількиспирт,щоміститьсяупрепараті,можеспричинитиопіки,сильнеподразнення.Активністьпрепаратусуттєвозменшуєтьсяуприсутностісироваткикрові.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосовують.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Невпливає.

 

Спосіб застосування та дози.

Наносити наповерхнюшкіри, припорушенніїїцілісностіохоплюватинавколишніздоровітканини.Призахворюванняхочейзмащуватикраїповік.

 

Діти.

Застосовують.

 

Передозування.

Неспостерігалося.

 

Побічні реакції.

Алергічні реакції (включаючи свербіж, кропив’янку).Припопаданнірозчинунаслизовуоболонку окавиникаєпечіння,сльозотеча,можутьз’явитисяопіки.

Уразіпоявибудь-якихнебажанихявищнеобхіднозвернутисядолікаря!

 

Термін придатності.

2 роки.

Препарат неможназастосовуватипіслязакінченнятермінупридатності,зазначеногонаупаковці.

 

Умови зберігання.

В оригінальній упаковці притемпературіневище 25 °С.

Зберігатив недоступному длядітей місці.

 

Упаковка.

По 20 мл у флаконах-крапельницях.

 

Категорія відпуску.

Без рецепта.

 

Виробник.

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівськийхіміко-фармацевтичний завод».

 

Місцезнаходженнявиробникатайогоадресамісцяпровадженнядіяльності.

Україна,03134, м. Київ, вул. Миру, 17.

 


ИНСТРУКЦИЯ

помедицинскомуприменениюлекарственного средства

 

БРИЛЛИАНТОВыЙ ЗЕЛЕНыЙ

 

 

Состав:

действующеевещество:бриллиантовый зеленый;

100 мл раствора содержит бриллиантового зеленого −1 г;

вспомогательноевещество:этанол60 %.

 

Лекарственнаяформа.Раствор для наружного применения, спиртовой 1%.

Основныефизико-химическиесвойства:жидкостьинтенсивно зеленого цвета с запахом спирта.

 

Фармакотерапевтическаягруппа.

Антисептические идезинфицирующиесредства.Код АТХD08A X.

 

Фармакологическиесвойства.

Фармакодинамика.

Антисептическоесредстводлянаружногоиместногоприменения.Оказываетантимикробноедействие. Препаратактивенвотношенииграмположительныхбактерий.

Фармакокинетика.

Препаратместногодействия.Данных овсасываниивкровь ивключениивметаболическиепроцессыорганизманет.

 

Клиническиехарактеристики.

Показания.

Гнойно-воспалительныепроцессыкожи (пиодермия,фурункулез,карбункулез, блефарит)легкойформы, атакжеобработкаоперационногополя,кожныхпокрововпослеоперацийи травм.

 

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

 

Особые меры безопасности.

Не допускать попадания препарата в глаза.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства – это можетнавредить здоровью.

 

Взаимодействие с другимилекарственнымисредствами и другие виды взаимодействий.

Приодновременномприменениис препаратами длянаружногоприменения,содержащимиорганическиесоединения,можетденатурироватьбелки,образовываяновыесоединения.

Не совместим сдезинфицирующими препаратами, которые содержат активный йод, хлор, щелочь (в том числераствор аммиака).

При одновременном применении любых других лекарственных средств для местного применения следует сообщить врачу.

 

Особенностиприменения.

Неследуетдопускать попаданиярастворана слизистые оболочки, поскольку спирт, содержащийся в препарате, может вызвать ожоги, сильное раздражение. Активность препарата существенно уменьшается в присутствии сыворотки крови.

 

Применение в период беременности иликормления грудью.

Применяют.

 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Невлияет.

 

Способ применения и дозы.

Наноситьна поверхность кожи, при нарушении ее целостностиохватыватьокружающие здоровые ткани. При заболеваниях глазсмазыватькрая век.

 

Дети.

Применяют.

 

Передозировка.

Не наблюдалась.

 

Побочныереакции.

Аллергическиереакции (включаязуд,крапивницу). Припопаданиирастворанаслизистуюоболочкуглазавозникаетжжение,слезотечение,могутвозникатьожоги.

Вслучаепоявлениялюбыхнежелательныхявленийнеобходимообратитьсякврачу!

 

Срок годности.

2 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

 

Условия хранения.

Воригинальной упаковкепритемпературе не выше 25 ºС.

Хранитьв недоступном для детейместе.

 

Упаковка.

По 20 мл во флаконах-капельницах.

 

Категория отпуска.

Без рецепта.

 

Производитель.

Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр«Борщаговскийхимико-фармацевтический завод».

 

Местонахождениепроизводителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина,03134, г. Киев, ул. Мира,17.